پارکینگ بیمارستان

ایجاد “پارکینگ‌های مکانیزه” در مجاورت مراکز درمانی و بیمارستانی

5/5 - (1 امتیاز)

اعضای شورای شهر تهران در جریان بررسی مواد لایحه برنامه سوم توسعه شهر تهران، بندی را در ماده ۵۷ به تصویب رساندند که بر اساس آن شهرداری تهران موظف به ایجاد پارکینک‌های مکانیزه در مجاوز مراکز درمانی و بیمارستانی خواهد شد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ یکصدو شانزدهمین جلسه شورای شهر تهران به ریاست محسن هاشمی رفسنجانی، رئیس شورای شهر تهران آغاز شد و با توجه به بررسی مواد لایحه برنامه ۵ ساله سوم توسعه شهر تهران در ۳ جلسه گذشته و تصویب ۵۶ ماده از این لایحه، امروز نیز اعضای شورای شهر تهران ادامه بررسی مواد این لایحه را در دستور کار خود قرار دادند.

ماده (۵۷) نخستن ماده‌ای بود که اعضای شورای شهر تهران در جلسه امروز به آن پرداختند؛ در این ماده آمده است:

شهرداری موظف است با همکاری سایر سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی به منظور کنترل و کاهش آلودگی هوای شهر ضمن رعایت قانون هوای پاک و بهسازی و نوسازی سامانه‌های حمل و نقل عمومی با تأکید بر توسعه مترو و افزایش سهم سفرهای درون شهری با حمل و نقل عمومی و همچنین در راستای ارتقاء سطح کیفی پروژه‌های شهر، اقدامات زیر را انجام دهد:

۱٫ تهیه شاخص‌ها و فهرست اطلاعات پایه مرتبط با آلودگی هوا شامل سیاهه و ضرایب انتشار منابع آلاینده متحرک و ثابت و ارائه ماتریسی چندبعدی بر حسب شاخص‌های آلودگی مناطق شــهری تهــران و بر مبنای هر یک از مدهــای حمل و نقل و منابع ثابت آلایندگی
۲ . پیگیری برای وضع قوانین و مقررات از طریق نهادهای ذیربط جهت دریافت عوارض شهری بر سوخت و تردد خودروها و سایر محدودیت‌های مکانی و زمانی و اعمال ضوابط پارکینگ و ضوابط لایحه تعیین و وصول عوارض برای خودروهای مجاز به تردد در ســطح شهر متناسب با پیمایش و آلایندگی (براساس نتایج معاینه فنی) برای تردد و استفاده آنها از معابر شهری اقدام و در سال نخست برنامه جهت تصویب به شورا ارائه کند
۳ . تجهیز ناوگان تاکسیرانی به کاتالیست و نظارت بر عملکرد و تعویض به موقع آنها در طول سالهای برنامه
۴ . همــکاری در ارائــه کمک‌هــای فنــی و اعتبــاری و تســهیلاتی در جهــت تبدیــل موتورســیکلت‌های کاربراتوری به انژکتوری، جایگزینی موتورســیکلت‌های بنزینی با موتورهای برقی، نوســازی ناوگان حمل و نقل همگانی و نیمه‌همگانی (تاکســی و نو هیبریدی با مشــارکت سایر دستگاه‌های اجرایی مسئول، تبدیل ناوگان دیزل به LNG یا CNG.
۵– تشــویق شهروندان به اســتفاده از خودروها و موتورسیکلت‌های هیبریدی و برقی‌ از طریق سیاست‌های تشویقی
۶– افزایش ســهم پیاده و دوچرخه از ســفرهای درون شــهری و اجــرای طرح دوچرخه اشتراکی، احداث پیاده راه و مسیرهای ویژه دوچرخه‌سواری در معابر مستعد شهری
تبصره ۱ـ  ۵۰ درصد منابع حاصل از عوارض تردد خودروها در مناطق مرکزی شهر پس از کســر عوارض حمل و نقل ریلــی، به اهداف بندهای ۳ تا ۶ این مــاده در موضوع ارائه
کمک های فنی و اعتباری اختصاص می‌‌یابد
تبصره ۲ـ هنگام صدور پایان کار نســبت به کنترل پیوســتگی و شیب یکنواخت معابر ساختمان‌های در دست احداث اقدام نماید به نحوی که پیاده‌رو مطابق استانداردهای فنی فاقد هرگونه شکستگی عمودی باشد
۷ . نوسازی و افزایش استانداردهای فنی و آلایندگی وسایل نقلیه تا سطوح استانداردهای محیط زیست از طریق
الف .بازنگری ســالانه برنامه معاینه فنی و حدود مجاز آلایندگی و استفاده از روش‌های (واحد کنترل ECU جدید با توجه به ارتقا سیســتم خودروها و اندازه‌گیری و دسترسی به‌
(سیستم عیب یابی موتور) برای خودروهای بنزینی و بازرسی فیلتر دوده و OBD موتور) و برای خودروهای دیزلی DOC ) و NOX (کاتالیست احیای SCR
ب–کنترل آلاینده های ناشــی از احتراق و آلودگی صوتی وســایط نقلیه در حال تردد در شهر در طی دو سال اول برنامه و تعریف شاصخ های کنترلی جدید در آزمون های محیط زیســتی جاری در مراکز مکانیزه معاینه فنی خودروهای ســبک شــهر و اخذ تأییدیه از مراجع ذیصلاح و اجرای آن
تبصره: شهرداری مجاز است به منظور تشویق رانندگان خودروهای تاکسی برای اخذ معاینه فنی برتر نسبت به اجرای سیاست‌های تشویقی و همچنین الزام معاینه فنی برتر برای خودروهای متعلق به شهرداری اقدام نماید
(مناطق فاقد هرگونه آلاینده ناشی از حمل و نقل) و پیگیریوضع محدوده ZEZ 8 . اخذ عوارض آلایندگی
۹ . شرکت معاینه فنی خودروهای تهران با استفاده از مشارکت بخش خصوصی نسبت به توسعه کمی و کیفی مراکز معاینه فنی در جهت افزایش ظرفیت و ارائه خدمات معاینه فنی
به خودروهای سبک دارای پلاک تهران به نحوی اقدام کند که ظرفیت جذب خودروهای دارای پلاک تهران به ۸۰ درصد در سال پایان برنامه افزایش یابد و در این راستا نسبت به اصلاح ساختار تشکیلاتی و اساسنامه آن شرکت و ارائه آن به شورای اسلامی شهر تهران طی سال نخست برنامه اقدام کند.
۱۰ . به منظور کاهش آلودگی اتوبوس‌های مسافربری برون‌شهری، شرکت های مستقر در این پایانه‌ها را ملزم به تجهیز اتوبوس‌های مستقر در پایانه‌ های مذکور به فیلتر جذب دوده موقت در مدت حضور در پایانه کند
تبصره: با توجه به استقرار پایانه برون شهری بیهقی در محدوده مرکزی شهر تهران، کلیه شرکت‌‌های مستقر در این پایانه موظف به نصب فیلتر جذب دوده بر روی تمامی ناوگان دیزلی خود در طول دو سال نخست برنامه می‌باشند
۱۱ . تهیه دستورالعمل مطالعات محیط زیستی کلیه پروژه های شــهری و الزامی کردن انجام ارزیابی پیش، حین و پس از هر پروژه شــهری، انتشــار عمومی مطالعات ارزیابی پروژه‌های شــهری و اعمال اثر نتایج ارزیابی در هر مرحله (پیش، حین و پس) از هر پروژه شهری
۱۲ . در راستای کاهش و کنترل انتشار آلاینده های محیطی هوا ناشی از ایستگاه‌های اتوبوســرانی درون شهری و پایانه‌های اتوبوسرانی برون شهری مستقر در محدوده شهر تهران، لایحه ضوابط کنترل آلایندگی پایانه‌های اتوبوسرانی و ترمینال‌ها را طی ۶ ماهه اول برنامه جهت تصویب به شورای اسالمی شهر تهران ارائه نماید:
۱۳٫ همکاری با اداره کل حفاظت محیط زیســت اســتان تهران جهت نظارت و پایش واحدهای صنایع شــهر و جلوگیری از آلودگی‌های غیرمجاز و پیگیری اخذ ۱% عوارض آلایندگی تبصره ۱ ذیل ماده ۸۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده عوارض آلایندگی
۱۴٫ مهار کلیه کانون‌‌های گرد و غبار در حوزه مناطق شهرداری مانند کارخانجات تولید شن و ماسه و تدوین دستورالعمل‌های فنی در خصوص عملیات خاکبرداری و خاکریزی با هدف کاهش انتشــار گرد و غبار و الزام اجرای آن توســط پیمانــکاران و کارگاه‌های ساختمانی سطح شهر
۱۵٫ معاینه فنی کلیه موتورخانه ساختمان های شهرداری و بهینه سازی مصرف انرژی در آنها و پیگیری رعایت اســتانداردهای مدیریت مصرف انرژی و مباحث ۴۱ و ۹۱ مقررات ملی ساختمان در سایر ساختمانها
۱۶٫ جایگزینی و تأمین حداکثری انرژی مورد نیاز اماکن عمومی شهرداری از انرژی‌های نو و تجدیدپذیر (براساس مصوبه شورا انجام شود)
۱۷٫ همکاری و استفاده از ظرفیت سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت به منظور حمایت از نوسازی ناوگان تاکسیرانی و اتوبوس‌های شهری
۱۸٫ شهرداری موظف است درخصوص توسعه و تسهیل دوچرخه‌سواری در شهر با هدف جایگزینی آن با خودروی شخصی، نسبت به آسیب‌شناسی و تکمیل محدوده مطالعات
حوزه تردد تعریف شده در”طرح جامع دوچرخه شهر” به شکلی اقدام نماید که این طرح با محوریت‌های تعیین شــده، مقیاس کلان حمل و نقل درون شــهری را پوشش دهد و
در مقیاس خرد نیز به ازای هر محله به منظور دسترســی به سایر خدمات محلی برنامه اجرایی را تهیه و در شش ماه اول برنامه جهت تصویب به شورا ارائه دهد
۱۹٫ در خصوص کاهش آلاینده‌های صوتی شهر اقدامات زیر را انجام دهد:
الف) طراحی و توسعه دیوارهای صوتی با توجه به طراحی های جدید و دانش به روز در سایر کشورها
ب ) اســتفاده از کمربند سبز در حاشــیه بزرگراه‌ها با وســعت، تراکم و ارتفاع مناسب و استفاده از گونه‌های تخصصی
پ) الزام به استفاده از آسفالت متخلخل
ت ) شناسایی عوامل آلاینده صوت ناشــی از عملیات ساختمانی و طرح های عمرانی عملیاتی (ماده ۸ مصوبه شورا)
ث ) انطباق طرح تفضیلی شــهر تهران با لایی‌تراز صوتی شــهر (حریــم صوتی، ارتفاع) ساختمان‌های مجاور بزرگراه‌ها
ج ) محدودیت جهت تعداد مجوزات صادرشده برای تردد خودروهای سنگین داخل شهر
چ) افزایش تعداد ایستگاه‌های سنجش آلودگی صوتی
ح ) ایجــاد پارکینگ‌های مکانیــزه  و پارکینگ های طبقاتی در مجاورت مراکز درمانی و بیمارســتانی جهت بهبود ترافیک و کاهش آلاینده صدا ناشی از سد معبر.

در نهایت اعضای شورای شهر تهران به حذف ث از بند ۱۹ از ماده ۵۷ را دادند و این ماده با ۱۸ رای به تصویب رسید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

فهرست