پارکینگ مکانیزه دبل

پارکینگ دبل مکانیزه

پارکینگ اتوماتیک اسمارت پارکینگ

مزایای دبل پارکینگ

  1. سرعت اجرا
  2. سطح اشغال و ارتفاع کم پارکینگ مکانیزه دبل پارک
  3. امکان اجرا در ساختمانهای موجود
  4. استفاده ایمن و راحت تنها با فشردن یک دکمه
  5. استفاده بهینه و دو برابری از سطح پارکینگ موجود

پارکینگ اتوماتیک اسمارت پارکینگ

نحوه کارکرد پارکینگ دوتایی

در سیستم پارکینگ مکانیزه دبل پارک یک پالت روی زمین قرار گرفته که پس از اینکه خودرو روی آن مستقر شد با فشردن یک دکمه به سمت بالا حرکت کرده و یک خودرو نیز در زیر آن قرار میگیرد. به هنگام خروج از پارکینگ مکانیزه دبل پارک، اول خودرو پایینی باید خارج شده و بعد خودرو بالایی می تواند پایین بیاید در غیر این صورت سنسورهای ایمنی دستگاه از پایین آمدن آن جلوگیری می کنند. با اجرای پیت در زیر دستگاه پارکینگ مکانیزه دبل پارک خودرو ها بدون مزاحمت میتوانند تخلیه و بارگیری شوند.

پارکینگ اتوماتیک اسمارت پارکینگ

ایمنی پارکینگ دوتایی

۱- کلید قفل سیستم پارکینگ مکانیزه دبل پارک

۲- دارای شاسی اضطراری پارکینگ مکانیزه دبل پارک

۳- امکان پایین آوردن خودرو به صورت دستی

۴-  سنسور قفل خودکار دستگاه در صورت وجود خودرو پایینی

فهرست