بررسی تفاوت پارکینگ های مکانیزه و بتنی

 پارکینگ های مکانیزه و بتنی دو نوع از پارکینگ های طبقاتی هستند که برای رفع مشکل کمبود فضا برای پارک به وجود آمده اند. در پارکینگ های مکانیزه از ربات ها و انرزی  برای پارک استفاده می شود و انسان در آن دخالتی ندارد. پارکینگ های مکانیزه انواعی دارند مانند روتاری، برجی، دبل و… . پارکینگ های بتنی نیز هزینه ی ساخت اولیه ی زیادی دارند ولی برای نگهداری آن ها هزینه ی خاصی مصرف نمی شود. فضای اشغال شده توسط پارکینگ بتنی  بسیار بیشتر از پارکینگ مکانیزه است. در ادامه به مقایسه تفاوت پارکینگ های مکانیزه و بتنی می پردازیم.

ادامه مطلب