شرکت گسترش تجهیزات دانا در زمینه بازرگانی خارجی فعالیتهای خود را در زمینه محصورلات نفتی گازی معادن و صنایع پتروشیمی دنبال می کند.

اهم فعالیتهای شرکت عبارتند از :: بازرگانی محصولات خام پایه و فرآوری شده در صنایع پتروشیمیایی.

محصولات