آگهی جذب همکار در شرکت گسترش تجهیزات دانا

شرکت گسترش تجهیزات دانا به منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود از میان واجدین شرایط اقدام به جذب نیرو می نماید لذا علاقه مندان واجد شرایط زیر می بایست رزومه خود را به همراه عنوان شغلی مورد نظر به آدرس ایمیل  employment@smartparking.ir  ارسال نمایند.